Walaloo Faarfannaa Afaan Oromoo (Oromiffa Mezmur Lyrics)

From WikiMezmur: Mezmur Lyrics
Jump to: navigation, search
Amharic | Tigrinya | Oromiffa
A-I
 1. Aarsaa Galataa
 2. Abboommii Haaraan Nuu Kenname
 3. Abiddi Hafuuraa Bobaee Hin Dhaamu
 4. Akka Namni Yaadutti Uttu Ni Yaada Ta'e
 5. Akkuma Baay'ifte Gammachuu Koo
 6. Alfaa Omeegaa
 7. Amantii Naa Kenni
 8. Ameen Kan Akka kee Hin Jiru
 9. Ani Bannaanii Kan Na Barbaadde
 10. Ani Eegaa Maalan Jedha Ree
 11. Anis Akka Namaa
 12. Arrabni Koo ililleedhaan
 13. Ati Woo Waaqa Jabaa
 14. Balleessuun Koo Yaa Waaqayyo
 15. Barri Ni Darba Yeroon Ni Geedarama
 16. Biyyi Lafaa Kun Ni Darba
 17. Boo'icha Saba Kee Ilaali
 18. Bu'i Gooftaa Dura Keenya
 19. Buufannee Yommuu Teenye Laga Baabyiloon
 20. Calluma Jedheen Si Eeggadha
 21. Dachaa Dachaadhaan Galatoomi
 22. Dammaqi
 23. Diini Koo Ofumaa Barbaada
 24. Dhufneerra Gooftaa Mana Kee
 25. Dhugaa Ba'i Kottuu
 26. Diina Koo Yoo Barbaade
 27. Eebba Isaa Nuu Kenne Gooftaan
 28. Eebbisi Lubbuu Koo Waaqayyoon
 29. Eenyuun Miti Waaqa Koo Si'iin
 30. Fannoon Kee Natti Ulfaatu Iyyuu
 31. Fuula Gooftaa Koo Dhaabbeen Faarfadha
 32. Galanni Afaan Koo Ol Ol Ha Ba'u
 33. Galanni Galanni
 34. Galanni Waaqa Keenyaaf Haa Ta'u
 35. Galanni Waaqayyoo Fi Waaqa Irratti Haa Ta'u
 36. Galata Galata
 37. Galata Kee Ya Waaq Si Galateeffanna
 38. Galata Siif Galchina
 39. Galata Waaqaa Iff Atti Baaneerra
 40. Galatan Qaba Gooftaadhaaf
 41. Gargaaraa Keenya
 42. Gooftaa Nu Uumetti
 43. Gooftaa Yesus Ati Waaqa Dhugaa Dha
 44. Gooftaa Yesus Galanni Siif Ha Ta'u
 45. Gooftaa Yesus Gochaa Ati Naa Goote
 46. Gooftaa Yesus Hundee Jireenyaa
 47. Gooftas Yesus An Sin Dhiisu
 48. Gufannaa Miilla Koo Oolchiteetta
 49. Ha Bu'u Gooftaa Hafuurri Kee
 50. Hafuura Qulqullu Kottu Ana Irratti Bu'i
 51. Halkanii Fi Guyyaa Eegduu Keenya Ta'ee
 52. Haalleeluyyaa
 53. Haalleeluyyaa Gooftaa Yesus Nuu Du'eera
 54. Harka Lama Aabbo
 55. Hin Eegin Diina Ko Kufaatii Koo
 56. Hin Irraanfannuu Hin Irraanfatiinaa
 57. Hiriyyaan Hiriyyaa Caalu
 58. Hojiiko Situ Hojjete
 59. Hoo'u Galata Yesus
 60. Hundinuu Harka Kee Keessa Jira
 61. Hundumaa Kan Caalu Isa Sodaadhu
 62. I laalaa Hoolaa Waaqayyoo
 63. Iddoon Kun Kan Kee Ti
 64. Iji Waaqaa Kootii Anumarra Jiraa
 65. Inni Gooftaadha
 66. Iree Kee Ol Kaasi Gooftaa
 67. Irraan Olee Na Wajjin Baatee
 68. Ishoo Hin Qaana'e Diinni Koo
 69. Ishoo Kaa Ishoo Ni Gammadna
 70. Itti Firoomi
 71. Itti Qabsiisi Abidda Hafuuraa
 72. Ittisuu Hin Dandeenye
 73. Iyyee Gara Keetti Hin Yeellaane
J-Z
 1. Jaalala Attamii Ti
 2. Jabaan Akka Yesus Hin Jiru
 3. Jajjabeessaa Saba Koo
 4. Jooreen Ture
 5. Ka'i Ka'i Gooftaa
 6. Ka'i Ka'i Yaa Irree Waaqayyoo
 7. Kadhata Gooftaa (The Lord's Prayer)
 8. Kan Akka Yesus Jiraa Ree
 9. Kan Fannifame Fayyisaa Yoo ilaalte
 10. Kan Nu Wajjin Jiru
 11. Kanan Yaadeen Oli
 12. Karaan Gara Waaqatti Geessu
 13. Kottaa Ni Galateeffannaa
 14. Kottu Kottu Yesus Naazreetichaa
 15. Kottu Ya Yesus Garfa Koo
 16. Kunoo Dhufneerra
 17. Laagaa Kan Kootiin
 18. Lafa Gogaa Keessatti
 19. Lubbuu Koo Waaqayyoon Eebbisi
 20. Maal Maal Gaarii Dha Yaa Yesus
 21. Maaliif Sodaattee Raafamta
 22. Mannaan Gad Nuu Bu'eeraa
 23. Maaraanaata
 24. Maqaan Kee Waaqa Koo
 25. Maqaan Waaqayyoo Jabaa Dha
 26. Mataa Diina Koo Ti Buruqsite
 27. Michu Gaafa Dhibee
 28. Misiraachoo Ni Gammanna Ni Faarfanna
 29. Mordoqiiyos
 30. Naanna'aa Galaana Galiilaatti
 31. Namni Waaqayyo Waaqa Isaa Ta'eef
 32. Namni Waaqayyoon Amanatu Eebbifamaa Dhaa
 33. Natti Araarami Waaqa Koo
 34. Ni Galateeffanna
 35. Qaraaniyoo Gubbaatti
 36. Qilleensi Hin Jiru
 37. Qooqa Ga'aa Otuun Qabaadhe
 38. Saba Kee Ilaali
 39. Sagaleen Dadhabaa Iyyee Si Waama
 40. Si Arguuf Yaa Yesus
 41. Si Galateeffanna Aarsaa Garaa Keenyaa
 42. Si Galateeffanna Ulfina Siif Laanna
 43. Si Haa Galatu Ya Abbaa Koo
 44. Siifan Sagada
 45. Siin Oollee Siin Bullee
 46. Uggum Anaan Na Dhiba
 47. Uggum Safuu Surraan Kee Dinqii Dha
 48. Ulfaadhu Waaqayyo Uumaa Koo
 49. Ulfina Isaa Tiif Yoon Utaale
 50. Ulfinni Siif Ha Ta'u
 51. Ulfinnis Galannis Kan Kee Ti
 52. Waan Baay'ee Naa Goote Ati Woo Yaa Yesus Koo
 53. Waan Dinqii Na Agarsiifte
 54. Waaqayyo Lolaa Dha
 55. Waaqayyo Ka'eera
 56. Waaqayyo Waan Guddaa Nuu Godhe
 57. Waaqayyoon Ha Jajannu
 58. Waldaa Kristiyaanaa Jabaadhu
 59. Wangeelli Keenyaa
 60. Ya Lafaa Ya Lafaa Dhaga'i
 61. Ya Waaq Na Maari
 62. Yaa ilma Waaq Nuyif Birmadhu
 63. Yesus Bara Jireenya Koo
 64. Yesus Dhalateera Beeteliheemitti
 65. Yesus Hin Darbin Na Bira
 66. Yesus Jaalallee Koo
 67. Yesus Maal Maqaan Gaarii Akkasi
 68. Yesus Na Bira Hin Darbin
 69. Yesus Yammuu Ati Namaa Waajjin Baatuu
 70. Yommuu Diinni Koo Na Doorsisu